GitHub Proxy

GitHub 文件 , Releases , archive , gist , raw.githubusercontent.com 文件代理加速下载服务;Github国内加速下载服务.

使用说明

重要事件: 本站为个人维护的爱发电项目,其目的是为广大开发者提供 GitHub 代理下载服务.
并且不鼓励一些滥用的行为.

如果本站的服务帮助到您,欢迎大家随意打赏提供服务器赞助以支持本站提供线路更好的服务.

终端命令行

支持终端命令行 git clone , wget , curl 等工具下载.
支持 raw.githubusercontent.com , gist.github.com , gist.githubusercontent.com 文件下载.
注意:不支持 SSH Key 方式 git clone 下载.


git clone

git clone https://git.speed-ssr.xyz/https://github.com/stilleshan/ServerStatus

wget & curl

wget https://git.speed-ssr.xyz/https://github.com/stilleshan/ServerStatus/archive/master.zip
wget https://git.speed-ssr.xyz/https://raw.githubusercontent.com/stilleshan/ServerStatus/master/Dockerfile
curl -O https://git.speed-ssr.xyz/https://github.com/stilleshan/ServerStatus/archive/master.zip
curl -O https://git.speed-ssr.xyz/https://raw.githubusercontent.com/stilleshan/ServerStatus/master/Dockerfile

首页下载

在本页地址栏输入合规链接(参考以下链接)点击下载按钮
支持 raw.githubusercontent.com , gist.github.com , gist.githubusercontent.com 文件下载.


Raw 文件

https://raw.githubusercontent.com/stilleshan/ServerStatus/master/Dockerfile

分支源码

https://github.com/stilleshan/ServerStatus/archive/master.zip

Releases 源码

https://github.com/stilleshan/ServerStatus/archive/v1.0.tar.gz

Releases 文件

https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.33.0/frp_0.33.0_linux_amd64.tar.gz